Algemene Voorwaarden

1 Begripsbepaling 

1.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Kleine Zaken. 

1.2. Kleine Zaken: Kleine Zaken, grote taken VOF (KvK nr 84174005, BTW nr NL863121330B01), bereikbaar via: Serenadestraat 64, 6544 XN, Nijmegen of info@kleinezaken.com. 

1.3. Cursus: cursussen, online cursussen of cursussen met online componenten. Expliciet behelst een cursus geen coaching, psychotherapie of behandeling en is niet aangepast op individuele behoefte. Er is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. 

1.4. Deelnemer: degene die aan een cursus van Kleine Zaken deelneemt. 

1.5. Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met Kleine Zaken. Dit kan onder andere een deelnemer betreffen. 

1.6. Offerte: ieder aanbod van Kleine Zaken tot het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever. 

1.7. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Kleine Zaken en een Opdrachtgever.

1.8. Partijen: Kleine Zaken en Opdrachtgever tezamen. 

1.9. Schriftelijk: per brief op per e-mail.

2. Toepasselijkheid 

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst. 

2.2. Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken. 

2.3. Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) Offerte en de (gesloten) Overeenkomst wanneer Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij Kleine Zaken.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst 

3.1. De Offertes zijn vrijblijvend en 30 kalenderdagen geldig. 

3.2. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke instemming van Kleine Zaken, inschrijving bij of opdracht aan Kleine Zaken en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door Kleine Zaken. 

3.3. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen Kleine Zaken en Opdrachtgever. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten. 

3.4. Eventuele van de Offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen, na de totstandkoming van de Overeenkomst, binden Kleine Zaken slechts indien deze door Kleine Zaken schriftelijk zijn bevestigd

3.5 Aanvang en duur online cursussen en modules: De overeenkomst neemt een aanvang bij het inschrijven voor het online traject en eindigt na de vooraf bepaalde duur . De opdrachtgever zal na afloop van het online traject geen toegang meer hebben of mogen nemen tot het online platform.

Er geldt een bedenktijd van 14 dagen op aangeschafte producten, binnen deze termijn kan zonder opgave van reden de overeenkomst ongedaan gemaakt worden.

4. Uitvoering van de Overeenkomst 

4.1. Met Kleine Zaken gesloten Overeenkomsten leiden voor Kleine Zaken tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Kleine Zaken zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW. 

4.2. Door Opdrachtgever genoemde termijnen of tussen Kleine Zaken en Opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden Kleine Zaken dus niet. 

4.3. Kleine Zaken is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als Kleine Zaken voor de uitvoering van een met Kleine Zaken gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Kleine Zaken gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren. 

5. Vertrouwelijkheid 

5.1. Kleine Zaken, haar medewerkers en/of door Kleine Zaken ingeschakelde derden zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

6. Prijzen 

6.1. Alle door Kleine Zaken genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.kleinezaken.com. 

6.2. Kleine Zaken kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen, en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever doorberekenen. 

6.3. Indien de Opdrachtgever particulier is, en de in lid 2 bedoelde kostenverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden. 

7. Facturering en betaling 

7.1. Kleine Zaken factureert na totstandkoming van de Overeenkomst of na inschrijving voor een cursus middels email of een elektronisch aanmeldformulier op de website van Kleine Zaken

7.2. Opdrachtgever zal aan Kleine Zaken verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. 

7.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig betaalt, kan Kleine Zaken incassokosten berekenen over het verschuldigde bedrag. 

8. Verplaatsing of annuleringen door Kleine Zaken

8.1. Kleine Zaken is gerechtigd zonder opgave van reden een cursus te verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft de verplaatste cursus of cursusmodule, zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan Kleine Zaken betaalde prijs voor de geannuleerde cursus of cursusmodule.

8.2. Kleine Zaken is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding, opleidingsmodule of een coachingsgesprek te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan Kleine Zaken betaalde prijs voor de geannuleerde cursus of cursusmodule.

9. Annuleringen door Opdrachtgever

9.1. Een cursus kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt dat Kleine Zaken gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen: a. bij annulering binnen drie maanden voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht; b. bij annulering binnen zes weken voor aanvang: 50% van de prijs; c. bij annulering binnen twee weken voor aanvang: 100% van de prijs. In geval van annulering door overmacht (bijvoorbeeld ziekte of bevalling) bij de opdrachtgever biedt Kleine Zaken een vervangende cursus aan.

9.2. Een deelnemer mag zich laten vervangen. Indien een vervanger aan de training deelneemt, blijft de Opdrachtgever de prijs aan Kleine Zaken verschuldigd. 

9.3. Indien een deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de cursus aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen twee weken voor aanvang als genoemd in lid 2 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht. 

10. Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever 

10.1. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de Opdrachtgever aan Kleine Zaken betaalde of nog verschuldigde bedrag. 

10.2. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van Kleine Zaken op Opdrachtgever per direct opeisbaar.

11. Aansprakelijkheid 

11.1. In geval aansprakelijkheid van Kleine Zaken mocht komen vast te staan, is Kleine Zaken slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.

11.2. Kleine Zaken is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade). ). 

11.3. Kleine Zaken is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat Kleine Zaken bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.

11.4. De omvang van de aansprakelijkheid van Kleine Zaken voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Kleine Zaken door de verzekeraar van Kleine Zaken. 

11.5 Kleine Zaken en/of aan Kleine Zaken gelieerde personen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van informatie gegeven in een cursus van Kleine Zaken of informatie op de website of social media. Hoewel zowel de cursus als de website en social media met de grootste zorg zijn samengesteld, kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de volledigheid, de actualiteit en de juistheid van de weergegeven informatie.

11.6 Cursussen bij Kleine Zaken zijn uitdrukkelijk niet bedoeld als vervanging van coaching, (psycho-)therapie of consulten bij een arts of hulpverlener. 

11.7 Deelnemers zijn geheel aansprakelijk voor acties en keuzes welke door deelnemer genomen worden tijdens of na een cursus van Kleine Zaken.  

11.8. Indien de Opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de Opdrachtgever ervoor in dat de deelnemers de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard. 

11.9. De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van Opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kleine Zaken.

12 Intellectuele eigendomsrechten 

12.1 Kleine Zaken behoudt alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten op de door haar geleverde producten, diensten, materialen, documenten, beelden, foto’s, muziek evenals alle daaraan verbonden onderdelen. De opdrachtgever erkent deze rechten en zal er geen inbreuk op plegen.

12.2 Bijgeleverd foto – en of beeldmateriaal behoudt Kleine Zaken alle auteursrechten in de ruimste zin. Er mogen geen foto’s of beeldmateriaal in de ruime zin worden gebruikt, getoond, geproduceerd of gereproduceerd in eender welke vorm zonder toestemming van Kleine Zaken.

12.3 Behoudens wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud van een online cursus of module en het materiaal dat hierbij ter beschikking wordt gesteld niet, noch geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigt, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud van een online traject geheel of gedeeltelijk worden meegedeeld, gereproduceerd of doorgegeven worden aan derden op enige wijze zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Kleine Zaken. Bij schending hiervan zal de opdrachtgever gehouden zijn Kleine Zaken te vergoeden voor de geleden schade.

12.4 De opdrachtgever garandeert over de nodige gebruiks- en/of eigendomsrechten te beschikken met betrekking tot de inhoud die hij zelf aanlevert.

12.5 Kleine Zaken is geenszins verantwoordelijk voor de door de opdrachtgever aangeleverde foto’s, beelden of muziek. De opdrachtgever blijft ten alle tijden eigenaar van de geleverde gegevens. 

13. Persoonsgegevens 

13.1. Kleine Zaken verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement. 

13.2. De Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Kleine Zaken. 

14. Toepasselijk recht en geschillen 

14.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

14.2. De klachten- en geschillenregeling van Kleine Zaken is van toepassing op de Overeenkomst tussen Kleine Zaken en Opdrachtgever.

14.3 Eventuele klachten houdende de uitvoering van deze overeenkomst moeten op straffe van verval schriftelijk worden ingediend bij Kleine Zaken binnen 15 kalenderdagen na afloop van de overeengekomen cursus of module. 

14.4 Kleine Zaken zal bij een klachten trachten tot een oplossing te komen met de opdrachtgever. Binnen 15 kalenderdagen na de melding van de klacht zal Kleine Zaken hiertoe een voorstel doen. 


Versie 1.0
November 2021